Stadgar

Stadgar för regionföreningen DIS-Småland.

1 Föreningens namn är DIS-Småland.

2 Föreningens verksamhetsområde är Småland och Öland. Föreningens syfte är att undersöka och utveckla möjligheter att utnyttja datorhjälp och IT-teknik för släktforskningen och sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera släktforskning.

3 Föreningen är en regionförening av Föreningen för datorhjälp i släktforskning (DIS).

4 Som medlem antages den som är medlem i DIS och som anmäler sig för medlemskap i DIS-Småland och som årligen erlägger beslutad medlemsavgift.

5 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som skall bestå av ordförande, minst fyra och högst sex ledamöter, samt högst tre suppleanter.
Mandattiden för ordföranden är ett år, för övriga styrelsemedlemmar två år och för suppleanter ett år.
Hälften av övriga styrelseledamöter väljs växelvis vartannat år.      Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamö­ter, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande.
Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

6 Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

7 Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Medlemsavgift avser kalenderår och skall erläggas inom 30 dagar efter avisering eller annat senare datum som angetts vid aviseringen.

8 Årsmöte hålls inom fyra månader efter verksamhetsårets utgång.
Kallelse till årsmöte skickas till medlemmarna senast tre veckor i förväg.

9 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

9.1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

9.2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera proto­kollet.

9.3 Fråga om mötet är behörigen utlyst.

9.4 Fastställande av dagordning.

9.5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska förvaltning.

9.6 Revisorernas berättelse.

9.7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.8 Val av ordförande.

9.9 Beslut om antal och val av halva antalet övriga styrelsemedlemmar.

9.10 Val av styrelsesuppleanter.

9.11 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för verksamhetsåret.

9.12 Beslut om antal och val av valberedning och sammankallande ledamot i denna.

9.13 Behandling av inkomna motioner samt förslag från styrelsen.

9.14 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

9.15 Övriga ärenden.
Motioner till årsmötet skall ha poststämplats eller vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

10 Extra årsmöte sammankallas av styrelsen. Extra årsmöte beslutas av styrelsen eller skall avhållas om revisorerna eller minst 10 procent av medlemmarna med skriftlig motivering så begär. Kallelsen skall innehålla ärendelista med utförliga kommentarer. Sådant möte kan diskutera men ej besluta i andra ärenden än som angivits i kallelsen.

11 Vid årsmöte har endast medlemmar som är närvarande vardera en röst. Beslut fattas med acklamation eller om någon så begär, med votering. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

12 Årets bokslut skall tillsammans med övriga ekonomiska handlingar senast tre veckor före årsmötet finnas tillgängliga för revisorerna.

13 Valberedningen lämnar vid årsmötet förslag på ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

14 Ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen kan ske endast genom beslut vid två på varandra följande årsmöten eller ett extra årsmöte. Dessa årsmöten måste avhållas med minst en månads mellanrum. Sådana beslut fordrar 2/3 majoritet.

15 Vid upplösning skall det sista mötet besluta hur eventuellt kvarvarande medel och utrustning skall disponeras.

Stadgarna fastställda vid årsmöte 1998-05-23. Reviderade och fastställda vid årsmöte 2011-03-05 och 2012-03-03 (§ 8 och § 9 pkt 14).
Stadgar_Dis-Småland_2012
Ladda ner